dnscrypt-proxy

به /r/dnscrypt خوش آمدید، این subreddit به بحث پیرامون DNSCrypt و dnscrypt-proxy اختصاص دارد. لطفاً هر گونه سؤالی را ارسال کنید یا بحث در مورد پروژه را شروع کنید!